دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/03/17پنجشنبه 08:00 تا 12:00,جمعه 15:00 تا 19:00آشنایی با پرتفولیو در عملED05-POR01

فرم ورود مشخصات