دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/07/09پنجشنبه 14 تا 20,جمعه 8 تا 14تحلیلگر حرفه ای کسب و کارED03-BA

فرم ورود مشخصات