دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/03/17پنجشنبه 14 تا 20,جمعه 08 تا 14کارگاه آموزشی دفتر مدیریت پروژه PMOED05-PMO-02

فرم ورود مشخصات