دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/01/17پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 09:00 تا 17:00دوره آموزش استاندارد پمباک و آمادگی آزمون ®PMI-PMPED01-PMP9827

فرم ورود مشخصات