دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/01/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00دوره آموزش استاندارد پمباک و آمادگی آزمون ®PMI-PMPED01-PMP9818

فرم ورود مشخصات