دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/03/17جمعه 16:00 تا 20:00دوره آنلاین آموزش استاندارد پمباک و آمادگی آزمون ®PMI-PMPED01-PMP9907

فرم ورود مشخصات