دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/12/03جمعه 09 تا 17,پنجشنبه 09 تا 17آشنایی با مدیریت پروژه چابک و ScrumED05-SCR9801

فرم ورود مشخصات