دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/03/17جمعه 08 تا 14آشنایی با مدیریت پروژه‌های ساخت با استفاده از PMBOK و BIMED03-BIM9801

فرم ورود مشخصات