دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/01/17جمعه 14:00 تا 20:00,پنجشنبه 14:00 تا 20:00,پنجشنبه 14:00 تا 20:00,پنجشنبه 14:00 تا 20:00,پنجشنبه 14:00 تا 20:00,پنجشنبه 14:00 تا 20:00کارگاه مبانی کلیات دانش مدیریت پروژه پم باک نگارش ششم *pmbokED03-GAU-PMB

فرم ورود مشخصات