دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/03/17پنجشنبه 14 تا 20,جمعه 14 تا 20کارگاه آشنایی با مدیریت ریسکRiskWorkshop9801

فرم ورود مشخصات