دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1399/01/17دوشنبه 17:00 تا 21:00دوره آموزش استاندارد پمباک و آمادگی آزمون ®PMI-PMPED01-PMP9819

فرم ورود مشخصات