بستن

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED03-FIN
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
1399/11/19یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0021رامان فدایی11,000,000
کد دورهنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)نام استادشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1ED03-FIN
دوره جامع مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
1399/07/06یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0018رامان فدایی11,000,000
2ED03-FIN
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
1399/09/23یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0021رامان فدایی11,000,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان